Er moet nog veel gebeuren. Zeker ook door de huidige corona-crisis en vooral aan de kant van werkgevers. Maar staatssecretaris Bas van’t Wout van SZW kan de Tweede Kamer wel berichten dat uit twee verschillende onderzoeken blijkt dat er de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen in de arbeidsmarktpositie van mensen uit de doelgroep banenafspraak zijn geweest.

Het eerste onderzoek geeft inzicht in de duurzaamheid van banen in de banenafspraak. Het tweede onderzoek kijkt of er op termijn voldoende mensen in de doelgroep banenafspraak zitten om de banenafspraak te realiseren.

Op verzoek van het ministerie van SZW voert UWV elk jaar het onderzoek naar de duurzaamheid van de banen in de banenafspraak uit. Uit het jongste onderzoek blijkt dat van alle werkzame mensen in de banenafspraak in het derde kwartaal van 2018, een jaar later 86 procent nog steeds werk had. Tien procent van deze groep heeft het werk verloren en drie procent is uit het doelgroepregister gestroomd. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de onderzoeken uit eerdere jaren.

Nog dezelfde baan
Van de mensen in de banenafspraak met een baan in het derde kwartaal van 2018, had een jaar later 64 procent dezelfde baan. Ook dit cijfer is vergelijkbaar met de cijfers uit eerdere jaren.

Begonnen met werken
UWV heeft ook specifiek gekeken naar de groep mensen die in de periode van het vierde kwartaal van 2017 tot en met het derde kwartaal van 2018 begonnen zijn met werken. Van deze groep heeft 67 procent een jaar later nog steeds werk. Dit is vergelijkbaar met de cijfers van de afgelopen twee jaar.

Vast of tijdelijk?
Het totaal aantal gewerkte uren van mensen uit de doelgroep banenafspraak, neemt sinds 2015 elk jaar toe. Zo ook in het derde kwartaal van 2019. Het percentage van het aantal uren op basis van een vast contract, daalt. Deze trend is te verklaren doordat de samenstelling van de doelgroep banenafspraak verandert. Het aandeel Wsw’ers is in de afgelopen jaren gedaald, terwijl zij vaak een vast contract hebben. Daarnaast zijn er meer mensen die voor het eerst beginnen met werken. Deze mensen werken vaak (eerst) in een tijdelijk contract.

Doelgroepgrootte wordt kleiner
Het tweede onderzoek ging over de omvang van de doelgroep Banenafspraak in relatie tot de doelstelling van 125.000 banen uit de Banenafspraak. De eerste conclusie van dit onderzoek is dat in 2025 naar verwachting ongeveer 350.000 mensen in het doelgroepregister staan ingeschreven. De Banenafspraak gaat uit van in totaal 200.000 banen voor deze groep mensen eind 2025. Dit aantal bestaat (bij elkaar opgeteld) uit ongeveer 75.000 banen bij de nulmeting in 2012 plus de doelstelling van 125.000 extra banen zoals afgesproken in het sociaal akkoord.

In het vorige onderzoek werd de doelgroepgrootte in 2025 ingeschat op ongeveer 400.000 mensen. Het verschil tussen de uitkomsten is met name te verklaren omdat de mensen met een grondslag Participatiewet minder hard instromen dan eerder verondersteld.

Groei in aantal gerealiseerde banen
De onderzoekers hebben ook een inschatting gemaakt van het aantal banen in 2025. Deze inschatting is tot stand gekomen door de baanvind- en baanverlieskansen van de verschillende doelgroepen over de afgelopen periode te meten. Deze zijn vervolgens toegepast op de geraamde grootte van de doelgroep tot en met 2025.

De trend in het aantal extra banen is positief. In 2018 werd nog geschat dat er in 2025 73.314 extra banen gerealiseerd zouden worden. In het meest recente onderzoek komen de onderzoekers uit op 92.610 banen. Dit is dus een groei van 20.000 banen ten opzichte van het vorige onderzoek.

Dit neemt niet weg dat de kansen om een baan te vinden met een factor 1,5 omhoog moeten om tot de 125.000 extra banen te kunnen komen. Ook zijn de gevolgen van Covid-19 op de ontwikkelingen rond de banenafspraak nog niet terug te zien in de onderzoeken. Dat komt omdat de metingen voor beide onderzoeken van voor de uitbraak van Covid-19 in Nederland zijn.

Kijk hier voor de afzonderlijke onderzoeken.