UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal van 2019 uitgebracht. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van van het afgelopen jaar 58.544 extra banen gecreëerd. Dat is meer dan de doelstelling voor het gehele jaar 2019 (55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting).

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind september 2019 227.072 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 20.667 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Toename
Ten opzichte van het derde kwartaal 2018, dus een jaar hiervoor, is er een toename van 14.984 personen. Er is een toename van 2.302 personen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. Er is een instroom van 3.146 personen. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk door uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro). De uitstroom ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 bedraagt 844 personen.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het derde kwartaal 2018 ziet er als volgt uit:
• 12.167 extra banen via een regulier dienstverband: 2.225 bij de overheid en 9.942 bij de markt.
• 1.744 minder banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting (31 december 2012) ziet er als volgt uit:
• 47.904 extra banen via een regulier dienstverband: 3.787 bij de overheid en 44.117 in de markt.
• 10.640 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Doelstelling eind 2019
De doelstelling voor de vijfmeting, peilmoment eind 2019, was om 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal van van het afgelopen jaar 58.544 extra banen gecreëerd.

Geen officiële meting
De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Regionale trendrapportage derde kwartaal 2019
Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio’s heel Nederland

Bron: UWV.nl/werkgevers