Ondanks het uitstel van de wetsbehandeling Breed Offensief gaan maatregelen in de lagere regelgeving en in de uitvoering zoveel mogelijk wel door. Zo komt er een landelijk uniforme methode voor loonwaardebepaling die per 1 juli 2021 in werking zal treden. Verder wordt in de gemeenten een gestroomlijnd werkproces voor loonkostensubsidie uitgerold, bericht het ministerie van SZW aan alle gemeenten.

Het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 met daarin de uniforme methode voor loonwaardebepaling is definitief en op 8 maart gepubliceerd in het Staatsblad. Dat geldt ook voor de ministeriële regeling met daarin het model voor de loonwaarderapportage en de kwaliteitseisen die aan de professional worden gesteld. Het nieuwe Besluit en de nieuwe regeling zijn in het kader van Breed Offensief tot stand gekomen na raadpleging van stakeholders en betrokken deskundigen.

Loonwaardebepalers
Gemeenten moeten deze methode binnenkort hanteren bij het bepalen van de loonwaarde in het kader van de Participatiewet. Verder zal de loonwaardedeskundige moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Wie hieraan voldoet kan zich laten registreren in een register dat nu wordt vormgegeven. De huidige loonwaardebepalers worden binnenkort bijgeschoold in de uniforme methode, zodat de loonwaardebepaling vanaf 1 juli volgens de nieuwe regels kan plaatsvinden.

Gemeenten hoeven dus niet langer binnen de arbeidsmarktregio afspraken te maken over de loonwaardemethode die wordt gehanteerd, omdat er vanaf 1 juli 2021 nog maar één methode is die landelijk geldt.

Loonkostensubsidie
De bepaling waarin wordt geregeld wanneer sprake is van ‘mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bij loonkostensubsidie’ is één-op-één uit het bestaande Besluit loonkostensubsidie Participatiewet overgenomen. Verder is in de nieuwe ministeriële regeling ongewijzigd de bepaling overgenomen waarin de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie (nu: 23,5%) is geregeld.

Op grond van de Participatiewet zetten gemeenten loonkostensubsidie in voor mensen van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het WML, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Zo wordt loonkostensubsidie ingezet om te bevorderen dat werkgevers mensen met een verminderde productiviteit in dienst nemen en houden.

Lees hier al het gemeentenieuws van SZW d.d. 15 maart 2021